För dig som handläggare

Behandlingsarbete

Alla klienter som kommer till Kraftaverk har en vårdplan, upprättad av socialtjänsten i respektive kommun. Den är grundstommen i vårt arbete, det är ni som ger oss uppdraget. Vår målsättning är att ha ett nära samarbete med er, och en öppen och god kommunikation.

På Kraftaverk upprättar vi en individuell genomförandeplan för varje klient. Där kommer vi överens om vilka steg som ska genomföras och vilka mål som ska uppnås under behandlingstiden. Som grund för den individuella behandlingsplanen ligger samlade bedömningar från samtal, kartläggnings fas och utredningen som gjorts av socialtjänsten, MI-samtal med behandlingspedagoger, läkare med flera liksom resultat från ex. neuropsykiatriska utredning, ASI-intervju m.m.


Många av de klienter som kommer till oss har oftast någon form av neuropsykiatrisk diagnos eller psykosocial problembild.  Därav lägger vi stor vikt vid att erbjuda ett gemensamt strukturerat veckoschema med samma aktiviteter vid samma tidpunkt varje dag/vecka för att skapa förutsägbarhet, förtroende och trygghet för klienten.

All vår vård är evidensbaserad, och vi följer de nationella riktlinjerna från socialstyrelsen gällande behandling.  Kärnan i vår behandling utgörs av KBT, den ges både i gruppbehandling och via individuell behandling. Vi kompletterar vårt behandlings upplägg med återfallsprevention, kriminalitet, föreläsningar samt liten del 12-stegsbehandling. Vi använder motiverande samtal i all kontakt med klienten. Läs gärna med under ”behandlingen”.

Vi har tagit fram ett gediget behandlingsprogram i KBT som genomförs i två faser. Fas 1 är vår så kallade ”grundbehandling” (månad 1-3 på Kraftaverk) därefter hamnar klienten i fas 2 där terapeuterna jobbar ännu djupare med missbruksproblematiken (månad 4-9, beroende på hur lång placering man har beviljad). Klienten får också egna uppgifter att arbeta med på egen hand, som sen redovisas till terapeuten.

Rutiner

Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag.

Vi arbetar också miljöterapeutiskt vilket innebär att vi som en del av behandlingsprogrammet arbetar i team runt vardagliga göromål som t.ex. städ, köket och husets skötsel i syfte att öka tryggheten i vardagen och skapa möjlighet till personlig utveckling. Fysiska aktiviteter ingår i form av enklare vardagsträning som dagliga promenader, simning 1g/v samt gym.