Behandling

Alla klienter som kommer till Kraftaverk har en vårdplan, upprättad av socialtjänsten i respektive kommun. Den är grundstommen i vårt arbete.

På Kraftaverk upprättar vi en individuell genomförandeplan för varje klient. Där kommer vi överens om vilka steg som ska genomföras och vilka mål som ska uppnås under behandlingstiden. Som grund för den individuella behandlingsplanen ligger bedömningar från samtal och undersökning med klienten som gjorts av socialtjänsten, behandlingsassistent, läkare m.fl. liksom resultat från t.ex. neuropsykiatriska utredning, ASI-intervju m.m.

Många av de klienter som kommer till oss har någon form av neuropsykiatrisk eller psykosociala diagnos. Därav lägger vi stor vikt vid att erbjuda ett gemensamt strukturerat veckoschema med samma aktiviteter vid samma tidpunkt varje dag/vecka för att skapa förutsägbarhet, förtroende och trygghet för klienten.

Våra behandlingssessioner i grupp och enskilda uppgifter bygger på 12-stegsmodellen men har anpassats för att fungera för våra klienter som ofta har kognitiva eller neuropsykiatriska problem, vi kallar det för att vi bedriver en varsam 12-stegsbehandling.

Behandlingen består av följande insatser

 • I nära dialog med klienten och socialtjänsten skapas en individuell genomförandeplan med tydliga mål.
 • Klienten tilldelas en kontaktperson som följer klienten under vårdtiden och genomför bl.a. MI-samtal och lägger stor vikt vid att hjälpa klienten att bl.a. skapa sunt nätverk, återgång i arbete eller studier, studier och ekonomi.
 • KBT Steg 1 samtal en gång per vecka
 • Individuellt stegarbete utformat enl. NA´s stegarbetsguide, dessa uppgifter redovisas sedan gemensamt i grupp.
 • Strukturerat veckoschema – Klicka här för att se ett schema
  – Morgonsamling
  – Gruppbehandling (12-steg, KBT, MI)
  – Eget arbete med personalstöd
  – Präst har grupp en gång per månad och vid behov för enskilda samtal.
  – MI-samtal med kontaktperson för uppföljning av behandlingsplaneringen
  – Gemensamma fritidsaktiviteter
  – Kvällssamling varje kväll
 • Självhjälpsgrupper AA/NA-möten
  Klienten deltar i minst två möten per vecka för att skapa ett nyktert nätverk.
 • NADA erbjuds klienten vid behov
 • Avstämningsmöten med socialtjänsten sker löpande
 • Utvärdering av vårdinsatser och uppföljning av uppsatta mål sker med täta intervall på behandlingshemmet mellan klient och personal.
 • Månadsrapporter upprättas och skickas till remittenten på socialtjänsten.
 • Vid avslutad placering upprättas slutrapport där vårdtiden och uppnådda mål sammanställs och förslag till fortsatt vårdplanering lämnas.

Dagsaktiviteter och fritid

Självförtroende och självkänsla är en viktig del i arbetet som klienten utför.

Utifrån klientens funktionsnivå ställer vi krav på att klienten ska delta i planerade aktiviteter, som syftar till missbruksinsikt och träning i vardagsnära aktiviteter (ADL). Alla aktiviteter är valda för att stödja en positiv utveckling både fysiskt, psykiskt och socialt.

På Kraftaverk finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i närmiljön med bland annat en enklare träningslokal på plats liksom att vi minst 3 gånger i veckan gör aktiviteter gemensamt (simning, bågskytte, bowling, yoga mm). Det finns också många fina promenadvägar och möjlighet till fiske runt Kraftaverk. Varje lördag genomförs en aktivitet utanför Kraftaverk, t.ex. friluftsaktivitet, paintball, gocart eller annan aktivitet som klienterna gemensamt lämnar som önskemål.