Behandling

Med lång erfarenhet och stor kunskap har vi under åren utvecklat och förfinat behandlingsmetoderna, och besitter idag en unik erfarenhetsbank för just vår målgrupp. Grundstommen i vår behandling är KBT (kognitiv beteendeterapi), återfallsprevention, föreläsningar. Vi erbjuder att åka till AA/NA-möten tre gånger i veckan., (12-steg).

Nytt för 2023 är att vi också erbjuder kriminalitet som livvsstil.

Vi lägger stor vikt vid motivationsarbete genom MI-motiverande samtal som sker dygnet runt.


Eftersom många av de klienter som kommer till oss har någon form av neuropsykiatrisk diagnos eller psykosocial problembild lägger vi stor vikt vid att erbjuda ett strukturerat veckoschema med samma aktiviteter vid samma tidpunkt varje dag/vecka för att skapa förutsägbarhet, förtroende och trygghet.

All vår vård är evidensbaserad, och vi gör kontinuerliga utvärderingar av våra resultat. 

Tid?

Det är högst individuellt. Vår ”grundbehandling” är minst 3 månader, men de allra flesta har större behov än så. Snitt tiden för behandling på Kraftaverk är 6 månader. Vi erbjuder också eftervårdspaket och återvändardagar.

Bra att känna till; i behandlings månad 4 så påbörjas återfallspreventions kursen på 10 veckor. där du sen får ett diplom för utförd genomgång.

Behandlingen består av följande insatser

Kartläggningsfas, på 1 vecka. Önskar ni att vi gör ex. ASI eller andra skattningar så gör vi självklart det.

I nära dialog med klienten och socialtjänsten skapas sedan en individuell genomförandeplan med tydliga mål.

Gruppbehandling sker både på för och eftermiddagar Måndag till Fredag. Och därtill tillkommer enskilda arbetsuppgifter kopplat till pågående tema.

Klienten tilldelas en kontaktperson som följer klienten under vårdtiden och genomför bl.a. enskilda samtal och som efter behov lägger tid till att hjälpa klienten att bl.a. se över sitt nätverk, planera för återgång i arbete eller studier efter behandlingstiden.

ADL-arbete/miljöterapi dagligen.

Individuellt stegarbete kan ges till de klienter som önskar mer 12-steg i kombination med KBT.

Strukturerat veckoschema, med obligatoriskt morgon/kvälls samling som är en del av behandlingen.

Övrigt:

  • Självhjälpsgrupper utanför Kraftaverk: AA/NA/CA-möten 5 ggr/vecka. Klienten deltar efter eget behov och det är frivillga möten.
  • NADA erbjuds efter behov.
  • Avstämningsmöten med socialtjänsten sker löpande.
  • Utvärdering av vårdinsatser och uppföljning av uppsatta mål sker med täta intervall på behandlingshemmet mellan klient och personal.
  • Månadsrapporter upprättas och skickas till socialtjänsten.
  • Vid avslutad placering upprättas slutrapport där vårdtiden och uppnådda mål sammanställs och förslag till fortsatt vårdplanering/eftervård lämnas.
  • Vi skickar alltid ut en enkät till klient och remittent för att följa upp vår behandling.

Dags aktiviteter och fritid


Utifrån klientens funktionsnivå ställer vi krav på att klienten ska delta i planerade aktiviteter, som syftar till missbruks insikt och träning i vardagsnära aktiviteter (ADL). Alla aktiviteter är valda för att stödja en positiv utveckling både fysiskt, psykiskt och socialt.

Det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i närmiljön med bland annat ett fullutrustat gym på plats liksom att vi minst 2 gånger i veckan gör aktiviteter gemensamt (simning, bastu, bowling mm). Det finns också många fina promenadvägar och möjlighet till bad & fiske runt Kraftaverk. Varje helg genomförs minst en aktivitet utanför Kraftaverk, t.ex. friluftsaktiviteter, go-cart, naturupplevelser, bio eller annan aktivitet som klienterna gemensamt lämnar in som önskemål.

Varje söndag hyr vi en bastu i närheten och då har vi då även möjlighet att ta emot besök i huset.