Missbruksbehandling på Kraftaverk

På Kraftaverk tar vi emot män mellan 18-55 år som förutom sitt missbruk kan ha psykiska eller neuropsykiatriska sjukdomar. Trygg miljö, hög kompetens hos personalen och att alla klienter är sedda och hörda är kännetecken för vårt arbete.

Alla klienter som kommer till Kraftaverk har en vårdplan, upprättad av socialtjänsten i respektive kommun. Den är grundstommen i vårt arbete.

På Kraftaverk upprättar vi en individuell behandlingsplan för varje klient. Där kommer vi överens om vilka steg som ska genomföras och vilka mål som ska uppnås under behandlingstiden. Som grund för den individuella behandlingsplanen ligger bedömningar från samtal och undersökning med klienten som gjorts av socialtjänsten, behandlingsassistent, läkare m fl. liksom resultat från t ex neuropsykiatriska utredning, ASI-intervju mm.

Eftersom många klienter har olika neuropsykiatriska eller psykosociala problem lägger vi stor vikt också vid att ha ett gemensamt strukturerat veckoschema med samma aktiviteter vid samma tidpunkt varje dag/vecka för att skapa förutsägbarhet, förtroende och trygghet för klienten.

Våra behandlingssessioner i grupp och enskilda uppgifter bygger på 12-stegsmodellen men har anpassats för att fungera för våra klienter som ofta har kognitiva eller neuropsykiatriska problem, vi kallar det för att vi bedriver en varsam 12-stegsbehandling.

Behandlingserbjudande

 • Varje klient deltar i en strukturerad kartläggning av klientens behov och resurser som utmynnar i behandlingsplanen.
 • ASI-intervju för dem som inte nyligen genomfört det.
 • I nära dialog med klienten och socialtjänsten skapas en individuell behandlingsplan med tydliga mål. Kontaktpersonen ansvarar för behandlingsplaneringen i samråd med klient och socialtjänst.
 • Strukturerat veckoschema med samma aktiviteter på samma tider varje vecka
  – Morgonsamling varje morgon
  – Gruppbehandling vardagar ofta både förmiddagar och eftermiddagar. Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen och är anpassad för att särskilt passa också yngre personer och personer med psykiatriska eller psykosociala funktionshinder.
  – Eget arbete med personalstöd. Behandlingen på Kraftaverk är mycket individanpassad och vi lägger mycket fokus på att stötta klienterna i det egna arbetet som både omfattar tillfrisknande från sitt missbruk men också arbete för att etablera en väl fungerande egen plattform med bostad, försörjning och nätverk.
  – Kriminalitetsprogram är inbyggt i veckoschemat.
  – Präst kommer för gruppsamtal varannan vecka och vid behov för enskilda samtal.
  – Individuella behandlingssessioner och kontaktpersonsamtal mellan klient och kontaktperson varje vecka då behandlingsplanen följs upp.
  – Gemensamma fritidsaktiviteter och fysisk träning minst 3 gånger per vecka tillsammans med personal (t ex simning, bowling, bågskytte, yoga). Vi väljer aktiviteter som klienten kan fortsätta med från den egna bostaden på hemmaplan och som stimulerar till ett fortsatt tillfrisknande från beroendesjukdomen.
  – Matlagning i matlag varje dag
  – Kvällssamling varje kväll
 • Planeringen sker i samverkan med viktiga personer i klientens nätverk och regelbundna socialtjänstmöten.
 • Metoder i behandling är motiverande samtal (MI) individuellt och i grupp. Stor vikt läggs också vid ADL-träning.
 • Klienter kan uttrycka synpunkter och idéer vid den dagliga morgonsamlingen eller genom att lämna muntliga eller skriftliga förslag och synpunkter till föreståndaren.
 • Utvärdering av vårdinsatser och uppföljning av uppsatta mål sker med täta intervall på behandlingshemmet mellan klient och personal.
 • Månadsrapporter upprättas och skickas till remittenten på socialtjänsten månadsvis. Täta uppföljningsmöten hålls med kontaktperson, klient och remittent.
 • Vid placeringens slut upprättas slutrapport där vårdtiden och uppnådda mål sammanställs och förslag till fortsatt vårdplanering lämnas. Slutrapporten kommuniceras till klienten i samband med utskrivning och skickas skriftligt till remittenten på socialtjänsten.

Dagsaktiviteter och fritid

Självförtroende och självkänsla är en viktig del i allt arbete som klienten utför, liksom samvaro i ADL-aktiviteter och i samtal med kontaktpersonen.

Utifrån klientens funktionsnivå ställer vi krav på att han ska delta i planerade aktiviteter, som syftar till missbruksinsikt och träning i vardagsnära aktiviteter (ADL). Alla aktiviteter är valda för att stödja en positiv utveckling både fysiskt, psykiskt och socialt. Alla aktiviteter är också valda för att kunna fortsätta bedrivas efter behandlingen på hemmaplan till rimlig kostnad.

På Kraftaverk finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i närmiljön med bland annat en enklare träningslokal på plats liksom att vi minst 3 gånger i veckan gör aktiviteter gemensamt (simning, bågskytte, bowling, yoga mm). Det finns också många fina promenadvägar och möjlighet till fiske runt Kraftaverk.

Gemensamt veckoschema och individuellt arbete

Veckoschema är strukturerat och följs av alla. Det innehåller tid för gruppbehandling och individuellt arbete. Alla aktiviteter som finns med på veckoschemat är en del av behandlingen och är obligatoriska. Stora långsiktiga mål bryts ned till små delmål som ger klienten möjlighet att uppleva framgång och ökad självkänsla.

All involverad personal och remittent arbetar samtidigt och integrerat med klientens fysiska, sociala och psykologiska behov. Genom motiverande individuella samtal, eget arbete med stöd, behandlingssessioner i grupp och individuella MI- och/eller KBT-samtal samt arbete med klientens nätverk strävar vi efter att ge klienten tilltro till sina egna resurser. Vi tydliggör skillnaden mellan klientens nuvarande situation och den situation klienten ser som önskvärd. Samtidigt förmedlas hopp om att förändring är möjlig.

I klientens program ingår också aktiv fysisk rehabilitering, träning av aktiviteter i dagligt liv (ADL), specifika uppgifter för att etablera en fungerande plattform efter avslutad behandling.

Självhjälpsgrupper – AA/NA-grupper

Alla klienter ska varje vecka delta i minst 3 AA/NA-möten för att stimulera till fortsatt deltagande i självhjälpsgrupper efter avslutad behandling. Vi arbetar för att motivera klienten att skaffa en sponsor inom AA/NA-nätverket för att ha en etablerad kontakt efter avslutad behandling på Kraftaverk,